TOOL TẠO CAMP PPC AMAZON TARGET ASIN

Lý do làm Tool
Nếu làm Private label thì tỉ lệ chuyển đổi (Unit Session Percent) rơi vào khoảng 10 - 15%. Bạn có thể xem chỉ số này ở mục Report -> Bussines Report -> Asin -> Detail Page Sales and Traffic - Ảnh 1 - 2 - 3. Điều này có nghĩa tới 85 - 90% khách hàng của bạn vào Asin sau đó không mua.
Có 2 trường hợp có thể sảy ra:
- Khách hàng vòng lại trang search
- Khách hàng vào xem thêm các Asin của đối thủ ở vị trí quảng cáo Product Page - Trường hợp này sẽ chiếm tỉ lệ cao nhất - Tại sao lại có khẳng định này mình sẽ giải thích ở dưới.
Nếu đã chạy PPC với Amazon khi bạn kiểm tra Placement của chiến dịch sẽ thấy các chỉ số của các vị trí quảng cáo. Trong đó vị trí quảng cáo Product Page trong phần lớn trường hợp (trừ các ngách Decor / Thời trang / Trang sức / Pod có thể sẽ ra đơn nhiều ở Rest of search) sẽ chiếm tỉ lệ ra đơn cao nhất, traffic nhiều nhất. - Ảnh 4. -> Khách vào xem Asin đối thủ sau đó thấy quảng cáo PPC của bạn và click vào để mua chiếm tỉ lệ cao nhất.
Lợi ích của tool
- Tạo loạt camp targeting Asin nhanh chóng trong 5'.
- Tạo hệ thống Camp phòng thủ giúp đẩy Asin của đối thủ ra khỏi Asin của bạn. - Tấn công vào thẳng ASIN đối thủ giúp sản phẩm của bạn hiển thị trong toàn bộ trang Asin của đối thủ.
- Mô hình này giúp khách chạy lòng vòng trong các Asin của bạn, tăng nhận diện thương hiệu và chuyển đổi.

Lý do làm Tool
Nếu làm Private label thì tỉ lệ chuyển đổi (Unit Session Percent) rơi vào khoảng 10 - 15%. Bạn có thể xem chỉ số này ở mục Report -> Bussines Report -> Asin -> Detail Page Sales and Traffic - Ảnh 1 - 2 - 3. Điều này có nghĩa tới 85 - 90% khách hàng của bạn vào Asin sau đó không mua.
Có 2 trường hợp có thể sảy ra:
- Khách hàng vòng lại trang search
- Khách hàng vào xem thêm các Asin của đối thủ ở vị trí quảng cáo Product Page - Trường hợp này sẽ chiếm tỉ lệ cao nhất - Tại sao lại có khẳng định này mình sẽ giải thích ở dưới.
Nếu đã chạy PPC với Amazon khi bạn kiểm tra Placement của chiến dịch sẽ thấy các chỉ số của các vị trí quảng cáo. Trong đó vị trí quảng cáo Product Page trong phần lớn trường hợp (trừ các ngách Decor / Thời trang / Trang sức / Pod có thể sẽ ra đơn nhiều ở Rest of search) sẽ chiếm tỉ lệ ra đơn cao nhất, traffic nhiều nhất. - Ảnh 4. -> Khách vào xem Asin đối thủ sau đó thấy quảng cáo PPC của bạn và click vào để mua chiếm tỉ lệ cao nhất.
Lợi ích của tool
- Tạo loạt camp targeting Asin nhanh chóng trong 5'.
- Tạo hệ thống Camp phòng thủ giúp đẩy Asin của đối thủ ra khỏi Asin của bạn. - Tấn công vào thẳng ASIN đối thủ giúp sản phẩm của bạn hiển thị trong toàn bộ trang Asin của đối thủ.
- Mô hình này giúp khách chạy lòng vòng trong các Asin của bạn, tăng nhận diện thương hiệu và chuyển đổi.
Lý do làm Tool
Nếu làm Private label thì tỉ lệ chuyển đổi (Unit Session Percent) rơi vào khoảng 10 - 15%. Bạn có thể xem chỉ số này ở mục Report -> Bussines Report -> Asin -> Detail Page Sales and Traffic - Ảnh 1 - 2 - 3. Điều này có nghĩa tới 85 - 90% khách hàng của bạn vào Asin sau đó không mua.
Có 2 trường hợp có thể sảy ra:
- Khách hàng vòng lại trang search
- Khách hàng vào xem thêm các Asin của đối thủ ở vị trí quảng cáo Product Page - Trường hợp này sẽ chiếm tỉ lệ cao nhất - Tại sao lại có khẳng định này mình sẽ giải thích ở dưới.
Nếu đã chạy PPC với Amazon khi bạn kiểm tra Placement của chiến dịch sẽ thấy các chỉ số của các vị trí quảng cáo. Trong đó vị trí quảng cáo Product Page trong phần lớn trường hợp (trừ các ngách Decor / Thời trang / Trang sức / Pod có thể sẽ ra đơn nhiều ở Rest of search) sẽ chiếm tỉ lệ ra đơn cao nhất, traffic nhiều nhất. - Ảnh 4. -> Khách vào xem Asin đối thủ sau đó thấy quảng cáo PPC của bạn và click vào để mua chiếm tỉ lệ cao nhất.
Lợi ích của tool
- Tạo loạt camp targeting Asin nhanh chóng trong 5'.
- Tạo hệ thống Camp phòng thủ giúp đẩy Asin của đối thủ ra khỏi Asin của bạn. - Tấn công vào thẳng ASIN đối thủ giúp sản phẩm của bạn hiển thị trong toàn bộ trang Asin của đối thủ.
- Mô hình này giúp khách chạy lòng vòng trong các Asin của bạn, tăng nhận diện thương hiệu và chuyển đổi.

Tải file thành công !
Product Entity Operation Campaign ID Ad Group ID Portfolio ID Ad ID Keyword ID Product Targeting ID Campaign Name Ad Group Name Start Date End Date Targeting Type State Daily Budget SKU Ad Group Default Bid Bid Keyword Text Match Type Bidding Strategy Placement Percentage Product Targeting Expression Impressions Clicks Click-through Rate Spend Sales Orders Units Conversion Rate ACOS CPC ROAS
Product Entity Operation Campaign ID Ad Group ID Portfolio ID Ad ID Keyword ID Product Targeting ID Campaign Name Ad Group Name Start Date End Date Targeting Type State Daily Budget SKU Ad Group Default Bid Bid Keyword Text Match Type Bidding Strategy Placement Percentage Product Targeting Expression Impressions Clicks Click-through Rate Spend Sales Orders Units Conversion Rate ACOS CPC ROAS