Công cụ tạo Camp Amazon PPC tự động

Vui lòng liên hệ Admin để Đăng ký / Kích hoạt tài khoản sử dụng tools
Hiện tại công cụ đang trong giai đoạn Beta và được cung cấp miễn phí.
Nếu bạn dùng công cụ thấy hiệu quả hãy ủng hộ đội ngũ phát triển qua số tài khoản:
Số tài khoản: 19035031285010
Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Nam
Ngân hàng: Techcombank Nà Nội
Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi email đăng ký của bạn.
Số tiền bạn ủng hộ sẽ được dùng để duy trì Website và phát triển thêm các công cụ mới.

 

 

Vui lòng liên hệ Admin để Đăng ký / Kích hoạt tài khoản sử dụng tools Hiện tại công cụ đang trong giai đoạn Beta và được cung cấp miễn phí. Nếu bạn dùng công cụ thấy hiệu quả hãy ủng hộ đội ngũ phát triển qua số tài khoản: Số tài khoản: 19035031285010 Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Nam Ngân hàng: Techcombank Nà Nội Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi email đăng ký của bạn. Số tiền bạn ủng hộ sẽ được dùng để duy trì Website và phát triển thêm các công cụ mới.     Vui lòng liên hệ Admin để Đăng ký / Kích hoạt tài khoản sử dụng tools Hiện tại công cụ đang trong giai đoạn Beta và được cung cấp miễn phí. Nếu bạn dùng công cụ thấy hiệu quả hãy ủng hộ đội ngũ phát triển qua số tài khoản: Số tài khoản: 19035031285010 Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Nam Ngân hàng: Techcombank Nà Nội Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi email đăng ký của bạn. Số tiền bạn ủng hộ sẽ được dùng để duy trì Website và phát triển thêm các công cụ mới.    

Tải file thành công !
Product Entity Operation Campaign Id Ad Group Id Portfolio Id Ad Id (Read only) Keyword Id (Read only) Product Targeting Id (Read only) Campaign Name Ad Group Name Start Date End Date Targeting Type State Daily Budget SKU ASIN (Informational only) Ad Group Default Bid Bid Keyword Text Match Type Bidding Strategy Placement Percentage Product Targeting Expression Impressions Clicks Click-through Rate Spend Sales Orders Units Conversion Rate Acos CPC ROAS Campaign Name (Informational only) Ad Group Name (Informational only) Campaign State (Informational only) Ad Group State (Informational only) Ad Group Default Bid (Informational only) Resolved Product Targeting Expression (Informational only)
Product Entity Operation Campaign Id Ad Group Id Portfolio Id Ad Id (Read only) Keyword Id (Read only) Product Targeting Id (Read only) Campaign Name Ad Group Name Start Date End Date Targeting Type State Daily Budget SKU ASIN (Informational only) Ad Group Default Bid Bid Keyword Text Match Type Bidding Strategy Placement Percentage Product Targeting Expression Impressions Clicks Click-through Rate Spend Sales Orders Units Conversion Rate Acos CPC ROAS Campaign Name (Informational only) Ad Group Name (Informational only) Campaign State (Informational only) Ad Group State (Informational only) Ad Group Default Bid (Informational only) Resolved Product Targeting Expression (Informational only)